Přeskočit navigaci
975x80-rybari.gif

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Potřeby Rybářské CZ
(pouze internetový prodej)

Majitel a technický správce internetového obchodu:
Vítězslav Kanclíř
Hrabovská 5/39
Ostrava - Nová Bělá
724 00
IČ: 4 3 6 2 1 8 4 8
DIČ: C Z 7 3 0 6 1 2 5 5 7 4

Prodej a distribuce zboží, vyřizování reklamací:
Roman Dvořáček SIMAT
Široká 18
Uherský Brod 3
687 34
IČ: 6 5 8 2 0 7 9 7
DIČ: C Z 7 2 0 6 0 2 4 6 2 8
Registrace u Okr. živnostenského úřadu Uh. Hradiště č.j.: OZU/2798/06/ZM/Kie, ev.č. 371102-7299
Email: objednavky@potreby-rybarske.cz

Upřednostňujeme kontakt e-mailem nebo prostřednictvím formuláře. Ozveme se Vám v co nejkratším čase.

1. USKUTEČNĚNÍ OBJEDNÁVKY

Kupující může uskutečnit objednávku (návrh kupní smlouvy) dvěma způsoby:

 • Pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) na adrese www.potreby-rybarske.cz vložením zboží do košíku, zadáním požadovaných osobních údajů a dodací adresy /dodací adresa může být odlišná od adresy kupujícího/. Po úspěšném dokončení Vašeho nákupu Vám bude do 15-ti minut doručen automatický e-mail s potvrzením o tom, že Vaše objednávka (návrh kupní smlouvy) k nám úspěšně dorazila. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.
 • E-mailem s udáním dodací adresy, telefonického kontaktu a přesné specifikace požadovaného zboží.

Ceny na e-shopu jsou konečné včetně DPH. Akční nabídky jsou platné do vyprodání skladových zásob.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není:

 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2. EXPEDICE ZBOŽÍ

Expedice zboží které je skladem probíhá běžně do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě, že požadované zboží není skladem, expedice je uskutečněna zpravidla do 7 dní.V případě delší dodací lhůty nebo nedostupnosti zboží u našich obchodních partnerů Vás budeme telefonicky nebo e-mailem kontaktovat. Doba dodání uvedená u jednotlivých produktů je pouze orientační. Dostupnost produktů záleží na momentálním stavu skladu, výrobci nebo dovozci do ČR.

Součástí expedované zásilky je vždy faktura, která slouží zároveň jako záruční list.

Zákazník může zrušit objednávku dle svého rozhodnutí, a to písemnou formou (e-mailem) do doby odeslání zásilky od nás.

3. DOPRAVA A PLATBY

Zboží Vám bude zasláno na dodací adresu kurýrní službou PPL. Cenu uhradíte našemu dopravci při převzetí zboží. Cena za dopravné je 105 Kč, cena za platbu dobírkou je 30 Kč. Balné je zdarma. V případě objednávky nad 4.000,- Kč je dopravné a doběrečné ZDARMA (pokud vyfakturovaná částka nepřekročí 4.000 Kč je dopravné a doběrečné účtováno ve výši 135 Kč).

Zboží je možné zaplatit PPL při převzetí zásilky v hotovosti nebo platební kartou.

Zboží na Slovensko nezasíláme.

Platba a převzetí objednávky je možné v hotovosti při osobním odběru zboží na prodejně Rybářské potřeby, Havřice 400, 688 01 Uherský Brod po předchozí e-mailové nebo telefonické komunikaci o připravení zásilky k vyzvednutí.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na provozovně.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@potreby-rybarske.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem

5. REKLAMACE

Pokud dojde k závadě na zboží v průběhu záruční doby, má právo kupující zboží reklamovat a to bez odkladu po zjištění závady.

Reklamaci zboží může kupující-spotřebitel uplatnit osobně na prodejně prodávajícího nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu Rybářské potřeby, Havřice 400, 688 01 Uherský Brod.

Kupujícímu–spotřebiteli bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ.

V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího.

Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně Rybářské potřeby, Havřice 400, 688 01 Uherský Brod. Optimální je kopie dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením zboží
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně provozovny.

Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele informujeme, že v případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR,Štěpánská 15,120 00 Praha 2,.Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle zákona č. 101/2000 Sb. se prodávající zavazuje veškeré informace shromažďované v souvislosti s registrací nebo uskutečněním objednávky kupujícího využívat pouze pro vlastní obchodní či marketingovou potřebu.

Zaregistrováním se v obchodě zákazník souhlasí se zasíláním akcí či novinek probíhajících v obchodě na jeho e-mailovou adresu max. 2 x měsíčně. Pokud již zákazník nemá zájem být dále informován prostřednictvím zasílání zpráv, má právo toto zasílání kdykoliv ukončit.

Zákazník má právo kdykoliv požádat o výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky upravit zejména v bodech doprava a platby závislosti na změně obchodní politiky, nebo vlivem úpravy cen dopravců. Chyby v nabídce vyhrazeny.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku v následujících případech:

 • V případě výrazné změny ceny zboží.
 • V případě zjištění chyby v textu.
 • V případě nedostupnosti nebo ukončení výroby zboží.Dostupnost produktů záleží na momentálním stavu skladu,výrobci, případně dovozci do ČR. Pokud takový případ nastane, budeme Vás kontaktovat emailem nebo telefonicky.

Zákazník bere na vědomí výše uvedené obchodní podmínky a souhlasí s nimi.


Obchodní podmínky jsou platné od 15.6.2016

Doporučte přátelům | | ↑Nahoru