Atlas ryb

Atlas ryb

Atlas sladkovodních ryb představuje komplexní průvodce, který odkrývá tajemství a jedinečnost světa ryb v našich sladkovodních ekosystémech. Jeho stránky jsou plné informací o biologii, ekologii a chování různých druhů ryb, přičemž poskytují užitečné nástroje pro identifikaci a pochopení specifik jednotlivých rybích populací. Pro vědce je tento atlas neocenitelným zdrojem dat, který přináší hloubkové poznání o složitých vztazích mezi rybami a jejich životním prostředím.

S praktickým přístupem rybářům umožňuje atlas sladkovodních ryb lépe porozumět strategiím lovu a chování ryb v různých obdobích roku a podmínkách vody. Zároveň slouží jako prevence nadměrného rybolovu a přispívá k udržitelnějšímu zacházení s těmito cennými zdroji.

V České republice se vyskytuje řada sladkovodních ryb, zahrnujících jak původní druhy, tak i ty, které sem byly introdukovány.

Stručný výpis ryb:

 • Pstruh obecný (Salmo trutta): Původní druh, který se vyskytuje v čistých horských potocích a řekách.

 • Losos obecný (Salmo salar): Především vyskytující se v řekách s možností migračního rybaření.

 • Lín obecný (Tinca tinca): Oblíbený druh pro sportovní rybolov, často se vyskytuje v klidnějších vodách.

 • Štika obecná (Esox lucius): Predátor, který je běžný ve větších stojatých vodách.

 • Okoun říční (Perca fluviatilis): Malý dravec, který je rozšířený v celé České republice.

 • Cejn velký (Leuciscus aspius): Ryba obývající řeky a jezera, často lověná pro sportovní rybaření.

 • Parma obecná (Abramis brama): Významná komerční i sportovní ryba s oblíbeným bílým masem.

 • Hlavačka podhorní (Squalius cephalus): Přirozeně se vyskytující druh v našich řekách.

 • Úhoř říční (Anguilla anguilla): Migrující ryba, která je známá svou unikátní životní cyklu.

Toto jsou jen některé z mnoha sladkovodních ryb, které můžete najít v českých vodách. Jejich rozmanitost poskytuje zajímavé možnosti pro rybolovce a výzkumníky zabývající se ochranou vodních ekosystémů.

V České republice lze objevit širokou škálu sladkovodních ryb, které se vyskytují v různých typech vodních prostředí – od horských potoků po rozsáhlá jezera. 

Mezi další významné druhy patří:

 • Mník jednovousý (Cottus gobio): Drobná ryba obývající hlavně bystřiny a rychlé toky. Je chráněná jako ohrožený druh.

 • Ostroretka říční (Rutilus rutilus): Ryba s charakteristickým stříbřitým břichem, běžná v klidnějších tocích a rybnících.

 • Štikovec potoční (Romanogobio uranoscopus): Malá ryba přednostně obývající potoky a bystřiny.

 • Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss): Často chovaný v akvakulturách, ale také se vyskytující v některých českých tocích.

 • Žábák potoční (Cobitis taenia): Malý druh, který je typický pro vody s tichým prouděním.

 • Siven americký (Micropterus salmoides): Introdukovaný druh, oblíbený u sportovních rybářů pro své lovné vlastnosti.

 • Síh mramorovaný (Sander lucioperca): Druh pocházející ze Severní Ameriky, který se stal součástí českých vodních ekosystémů.

 • Sumec velký (Silurus glanis): Největší sladkovodní ryba v České republice, impozantní predátor, který se nachází hlavně ve větších tocích a rybnících.

Tato pestrá směs sladkovodních ryb reflektuje jak přirozené druhy, tak i ty, které byly introdukovány pro sportovní rybolov nebo kvůli změnám v ekosystémech. Každý druh má své specifické charakteristiky a přizpůsobení prostředí, což činí studium těchto ryb zajímavým a důležitým aspektem ochrany biodiverzity sladkovodních ekosystémů v České republice.

Popis – Úhoře říčního

Úhoř říční (Anguilla anguilla) je fascinující sladkovodní ryba, která má unikátní životní cyklus. Zde je podrobnější popis tohoto druhu:

 • Vzhled: Úhoř má červenohnědý nebo hnědý hřbet a světlejší břicho. Jeho tělo je protáhlé, až hadovité, což mu pomáhá pohybovat se v různých typech vodních prostředí. Povrch těla je hladký, bez šupin.

 • Velikost: Velikost úhořů se může značně lišit, ale mohou dorůstat poměrně velkých rozměrů. Dospělí jedinci mohou dosáhnout délky až kolem jednoho metru.

 • Biologie a Životní cyklus: Co činí úhoře fascinujícím, je jeho životní cyklus. Mladí úhoři, tzv. “sklíčci”, migrují z evropských řek do Sargassového moře, kde dochází k jejich rozmnožování. Po rozmnožování se larvy vrací do Evropy a začíná jejich cesta zpět do sladkých vod. Během této migrace se úhoři vyvíjejí skrze různá stadia – od sklíčků přes anguilletty až po skvostné stadia, kdy překonávají suchý pozemek v úsilí dosáhnout sladkých vod. V České republice migrují úhoři převážně v noci.

 • Stanoviště: Úhoře lze nalézt v různých sladkovodních prostředích, včetně řek, jezer, rybníků a bažin. Má rád bahnité nebo písčité dno.

 • Potrava: Úhoři jsou noční predátoři, kteří se živí rybami, korýši, měkkýši a jinými vodními organismy. Jsou schopni přizpůsobit svou potravu dostupnému prostředí.

 • Ochrana: Úhoř říční je ve velké části svého areálu ohrožený druh. Mnohé populace úhoře jsou výrazně snížené, a proto jsou předmětem ochranných opatření a výzkumů zaměřených na zlepšení jeho populace a zachování tohoto unikátního druhu.

Celkově vzato, úhoř říční představuje jedinečnou a záhadnou postavu v říčních a jezerních ekosystémech, jehož přežití je důležité pro udržení biodiverzity v našich vodách.

Budoucnost sladkovodních ryb: Výzvy a ochrana

Sladkovodní ryby jsou nezbytnou součástí našich vodních ekosystémů, ale čelí mnoha výzvám v důsledku lidské činnosti, změn klimatu a ztráty přírodního prostředí. Závěrečná kapitola našeho atlasu se zaměřuje na budoucnost těchto fascinujících tvorů a na opatření, která můžeme přijmout k zachování a ochraně sladkovodních ryb pro generace, které přijdou.

Ztráta biologické různorodosti:

S rostoucím tlakem na vodní ekosystémy je jedním z hlavních problémů ztráta biologické různorodosti. Některé druhy sladkovodních ryb jsou ohroženy vyhynutím kvůli ztrátě přirozeného prostředí, znečištění vody a změnám v průtoku vody.

Klimatické změny:

Změny klimatu mají výrazný dopad na teplotu vody, tok řek a dostupnost potravy. Některé druhy sladkovodních ryb mohou čelit potížím při přizpůsobování se novým klimatickým podmínkám, což může mít dalekosáhlé důsledky na celý ekosystém.

Udržitelný rybolov:

Pro zachování populací sladkovodních ryb je nezbytný udržitelný rybolov. Opatření, jako jsou stanovení kvót, zachování útočišť pro rozmnožování a ochrana přírodních migrací, jsou klíčová pro udržení ekologické rovnováhy.

Ochrana místních druhů:

Každá lokalita může mít své unikátní druhy sladkovodních ryb. Ochrana těchto místních druhů a jejich přirozených prostředí je klíčová pro uchování biologické rozmanitosti a genetické variability.

Vzdělávání a osvěta:

Posilování povědomí o důležitosti sladkovodních ryb a jejich úloze v ekosystémech je nezbytné. Vzdělávací programy a osvětové akce mohou motivovat lidi k odpovědnějšímu chování vůči životnímu prostředí.

Závěrečné myšlenky:

Budoucnost sladkovodních ryb závisí na našich úsilích a schopnosti spolupracovat na globální úrovni. Je nezbytné podporovat udržitelný rybolov, obnovovat habitaty a přijímat opatření k ochraně těchto důležitých tvorů. Každý jednotlivec může hrát svou roli v ochraně sladkovodních ekosystémů, a tak společně můžeme zajistit, aby i budoucí generace měly možnost objevovat a obdivovat krásu sladkovodního života.

Vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus

Vranka pruhoploutvá

Cottus poecilopus

Vranka pruhoploutvá – Cottus poecilopus Výskyt: Vranka pruhoploutvá dříve uváděna jen z horských toků karpatské oblasti. Dnes je známa i z Jeseníků z povodí Odry (Opava, Moravice, Desná) či z východního Slovenska z povodí Tisy. Ojedinělý je nález ve Fryšávce (povodí Dyje). V povodí Labe chybí. V tocích, kde se vyskytují oba druhy, osídluje vyšší […]

Full Profile ...
Vranka obecná Cottus gobio

Vranka obecná

Cottus gobio

Vranka obecná – Cottus gobio Výskyt: Žije v čistých horských a podhorských tocích, ostrůvkovitě po celém území ČR a SR. Obývá mělké úseky s kamenitým dnem. Vyskytuje se především v čistých horských a pdohorských tocích. Popis: Vranka obecná dorůstá do 10 cm. Kůže je bez šupin. První hřbetní ploutev je tvořena nerozvětvenými paprsky, které nevyčnívají […]

Full Profile ...
Úhoř říční - Anguilla anguilla

Úhoř říční

Anguilla anguilla

Úhoř říční – Anguilla anguilla Výskyt: Úhoř říční původně se vyskytoval jen v ČR v povodí Labe. Dnes díky umělému vysazování žije v tekoucích vodách, rybnících i v přehradních nádržích po celém území ČR i SR. Popis:  Hadovité tělo dosahující délky do 50 cm a váhy 0,3 kg (MM), resp. až 2 m a 6kg […]

Full Profile ...
Tolstolobik bílý Hypophthalmichthys molitrix

Tolstolobik bílý

Hypophthalmichthys molitrix

Tolstolobik bílý- Hypophthalmichthys molitrix Výskyt: Tolstolobik bílý původně říční druh z povodí Amuru. K nám byl dovezen v roce 1964. V roce 1968 se poprvé objevil ve slovenském úseku Dunaje: dnes se vyskytuje i v jiných volných vodách SR (Morava, Váh, Hron, Bodrog), kam se nejčastěji dostává únikem z chovných nádrží. Po povodních se tolstolobici […]

Full Profile ...
Tolstolobik pestrý Arisichthys nobilis

Tolstolobik pestrý

Arisichthys nobilis

Tolstolobik pestrý – Aristichthys nobilis Výskyt: Tolstolobik pestrý pochází ze záplavových řek jihovýchodní Asie. Do Čech byl poprvé dovezen na Vodňansko v roce 1964. V SR se s jeho rybničním chovem započalo sice až v roce 1984, ale ve slovenské části Dunaje se objevil již v roce 1971, kam se dostal z níže položených podunajských […]

Full Profile ...
Sumeček americký Ameiurus nebulosus

Sumeček americký

Ameiurus nebulosus

Sumeček americký- Ameirus nebulosus Výskyt: Sumeček americký žije v zastíněných zarostlých stojatých až mírně tekoucích vodách s bahnitým dnem. Do ČR byl dovezen v roce 1890 a vysazen do třeboňských rybníků. Do SR se dostal Dunajem a Tisou z Madarska (1926). Ve volných vodách se aklimatizoval. V současnosti je ještě hojný v Labi, lokálně se […]

Full Profile ...
Sumec velký - Silurus glanis

Sumec velký

Silurus glanis

Sumec velký- Silurus glanis Výskyt: Sumec velký evropský druh původně žijící v dolních a středních úsecích velkých řek a v přilehlém systému inundačních vod nižších poloh (Labe, Vltava, Lužnice, Morava, řeky jižního a východního Slovenska). Výstavbou přehrad na velkých řekách se stavy v těchto nádržích a pod nimi zvýšily, naopak jinde silně poklesly. Oproti minulosti […]

Full Profile ...
Střevle potoční

Střevle potoční

Phoxinus phoxinus

Střevle potoční- Phoxinus phoxinus Výskyt: Střevle potoční žije v prokysličených vodách pstruhového pásma, v ČR i SR především v horských a podhorských potocích, dále v chladných vodách pod přehradami, vzácně i v nižších tocích (Vltava v Praze, Svitava v Brně). Byla vysazena jako krmná ryba pro pstruha i do stojatých vod chladných jezer a přehrad […]

Full Profile ...
Štika obecná- Esox lucius

Štika obecná

Esox lucius

Štika obecná- Esox lucius Výskyt: Štika obecná druh rozšířený prakticky ve všech tekoucích vodách a vodních nádržích ČR a SR od nížin až po vysokohorské oblasti (Štrbské pleso). Vyhledává místa s málo proudící vodou s členitými břehy a s dostatkem vodních porostů, potopených kmenů a větví. Popis:  Nezaměnitelná ryba dosahují u nás délky až 1,2-1,4 […]

Full Profile ...
Slunka obecná Leucaspius delineatus

Slunka obecná

Leucaspius delineatus

Slunka obecná- Leucaspius delineatus Výskyt: Slunka obecná obývá čisté klidné nížinné vody, jakými jsou stará ramena, inundační tůně, meliorační kanály apod. Objevuje se však často i v rybnících, zejména v oblasti jižních Čech, Poohří, Polabí, Poodří, Podunají a Potisí. Je odolná k nízkému obsahu kyslíku ve vodě. Popis: Drobná rybka, dosahující max. velikosti 12 cm, […]

Full Profile ...
Slunečnice pestrá Lepomis gibbosus

Slunečnice pestrá

Lepomis gibbosus

Slunečnice pestrá- Lepomis gibbosus Výskyt: Slunečnice pestrá obývá pomalu tekoucí až stojaté čisté vody s měkkým dnem a zarostlé vodní vegetací. Do SR se dostala z Maďarska do povodí Tisy a Dunaje již v roce 1904. Nyní se místy vyskytuje až masově v ramenech a kanálech podél Dunaje. Je známa i z povodí Váhu, Hronu, […]

Full Profile ...
Siven americký Salvelinus fontinalis

Siven americký

Salvelinus fontinalis

Siven americký- Salvelinus fontinalis Výskyt: Siven americký původně severoamerický druh. Sladkovodní populace Sivena amerického  žije v čisté, chladné, dobře prokysličené vodě řek a jezer. V ČR poprvé vypuštěn na Šumavě již v roce 1890. Intenzivní chov byl založen na vyšlechtěné formě přivezené v roce 1964. Siven se dobře naturalizoval, v řadě chladných toků zdomácněl. Dnes […]

Full Profile ...
Maréna Coregonus lavaretus

Maréna

Coregonus lavaretus

Síh maréna- Coregonus maraena Výskyt: Síh maréna je jezerní druh původem ze Skandinávie a některých polských a německých jezer. U nás je chován již od roku 1882 v hlubších chladnějších rybnících na Českomoravské vrchovině, v Podkrušnohoří a v jižních Čechách, ale i v údolních nádržích. V roce 1929 byla maréna také jednorázově vysazena do Štrbského […]

Full Profile ...
Síh peleď Coregonus peled

Síh peleď

Coregonus peled

Síh peleď- Coregonus peled Výskyt: Síh peleď říční nebo jezerní ryba, může být i tažná. Pochází ze severního Ruska. V roce 1970 se dostala do ČR, kde se dodnes chová v chladných rybnících v jižních a západních Čechách, na Českomoravské vrchovině a v některých údolních nádržích (Lipno, Želivka aj.). Vyžaduje čistou vodu, oproti jiným síhům […]

Full Profile ...
Sekavec horský Sabanejewia balcanica

Sekavec horský

Sabanejewia balcanica

Sekavec horský- Sekavčík balkánský- Sabanejewia balcanic Výskyt: Sekavec horský- Sekavčík balkánský v ČR byl znovu objeven v roce 2001 ve Vláře v moravské části Bílých Karpat. V SR byl zjištěn v povodích Moravy, Dunaje, Váhu, Hronu, Nitry, Rimavy, Hornádu i Tisy. Preferuje proudivé toky s písčitým dnem. Popis: Má na bocích skvrny velké a hranaté. […]

Full Profile ...
Sekavec písečný Cobitis taenia

Sekavec písečný

Cobitis taenia

Sekavec písečný- Cobitis elongatiodes Výskyt: Sekavec písečný preferuje toky s písčitým až jílovitým dnem. V ČR je dnes vázán na střední Polabí, horní část povodí Vltavy, povodí Lužnice a střední a dolní část povodí Dyje, Moravy a Bečvy. V SR je uváděn ve většině povodí s výjimkou Visly. Popis:  Tělo dlouhé do 12 cm je […]

Full Profile ...
Pstruh obecný - Salmo trutta

Pstruh obecný

Salmo trutta (morpha fario)

Pstruh obecný- Salmo trutta Výskyt: Pstruh obecný forma dnes rozšířená prakticky ve všech tocích s prudce tekoucí, dobře prokysličenou chladnou vodou a s kamenitým až štěrkovitým dnem. V ČR žije v rozmezí nadmořských výšek 155 (Dyje) až 1000m, v SR 120 (Dunaj) až 1600 (Ľadový potok ve Vysokých Tatrách). Popis: Dosahuje velikosti 25-40 cm a […]

Full Profile ...
Pstruh duhový Oncorhynchus mykiss

Pstruh duhový

Oncorhynchus mykiss

Pstruh duhový- Oncorhynchus mykiss Výskyt: Pstruh duhový do Čech dovezen z Německa již v roce 1888, kdy započal umělý chov, který se rozšířil i na Slovensko. K významným dovozům došlo v 60. letech 20. století. Daly základ populacím žijícím u nás dodnes. Vyskytuje se v prudce tekoucích potocích a říčkách v podhůří i v nížinách, […]

Full Profile ...
Podoustev říční Vimba vimba

Podoustev říční

Vimba vimba

Podoustev říční- Vimba vimba Výskyt: Podoustev říční v ČR se vyskytuje v Labi a jeho přítocích ( Ohře, Vltava s jejími přítoky Berounkou, Sázavou aj.), dále pak v Odře, Bečvě a vzácně i v Moravě. V SR je v Dunajci, Popradu, dále pak v Dunaji a jeho přítocích (Morava, Váh, Nitra, Hron, Hornád aj.) Je […]

Full Profile ...
Plotice obecná Rutilus rutilus

Plotice obecná

Rutilus rutilus

Plotice obecná- Rutilus rutilus Výskyt: Plotice obecná je jeden z nejběžnějších a nejpočetnějších druhů ryb ve všech povodích ČR a SR. Popis: Plotice obecná dosahuje u nás až 52 cm délky, obvykle je však menší. Má světle zbarvenou výstelku břišní dutiny a v postranní čáře 37-46 šupin. Ústa jsou koncová, oční duhovka cihlově červená, stejně […]

Full Profile ...
Piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis

Piskoř pruhovaný

Misgurnus fossilis

Piskoř pruhovaný- Misgurnus fossilis Výskyt: Piškor pruhovaný – Ryba stojatých až pomalu tekoucích prohřátých vod s bahnitým dnem. V ČR se vyskytuje mozaikovitě. V SR je znám z ramen Moravy, Dunaje, Latorice, Laborce a Bodrogu a z melioračních kanálů Žitného ostrova. Popis: Tělo je z boku zploštělé, dorůstá do 35 cm. Okolo úst je 10 […]

Full Profile ...
Perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus

Perlín ostrobřichý

Scardinius erythrophthalmus

Perlín ostrobřichý- Scardinius erythrophthalmus Výskyt: Osídluje pomalu tekoucí až stojaté vody s porosty měkkých vodních rostlin. Žije ve všech větších řekách, jejich odstavených ramenech a tůních, v údolních nádržích a jezerech v teplejších nížinných oblastech na celém území ČR s SR. Je hojným doprovodným druhem v kaprových rybnících. Popis: Dosahuje délky do 35 (max. 49) […]

Full Profile ...
Parma obecná - Barbus barbus

Parma obecná

Barbus barbus

Parma obecná- Barbus barbus Výskyt: Parma obecná v ČR i SR obývá toky od podhorských až po nížinné. Převažuje ve středních úsecích řek, kde se střídají peřejnaté prahy a hlubší tůně. Je náročná na vyský obsah kyslíku ve vodě. Stojaté vodě se vyhýbá. Popis: Délka až 120 cm, hmotnost často i přes 6 kg, protáhlé […]

Full Profile ...
Ouklejka pruhovaná Alburnoides bipunctatus

Ouklejka pruhovaná

Alburnoides bipunctatus

Ouklejka pruhovaná- Alburnoides bipunctatus Výskyt: Vyskytuje se ostrůvkovitě v povodí Labe, Odry, Moravy, Dunaje, Tisy a Visly. Obývá mělčí proudivé úseky podhorských i nížinných toků s tvrdým kamenitým dnem. Objevuje se vzácně i ve stojatých vodách. Popis: Drobná ryba dorůstající 10-15 cm. Řitní ploutev je sice znatelně delší než ploutev hřbetní, ale není tak dlouhá […]

Full Profile ...
Ouklej obecná Alburnus alburnus

Ouklej obecná

Alburnus alburnus

Ouklej obecná- Alburnus alburnus Výskyt: Vyskytuje se po celém území ČR s SR ve všech typech vod s výjimkou horských toků pstruhového pásma. Popis: Drobná ryba délky 10-15 cm (max. 25 cm) se středně velkými, nápadně stříbřitými a snadno opadavými šupinami. Ústa jsou koncová, ale směřují nahoru. Řitní ploutev je delší (14-20 rozvětvených paprsků) než […]

Full Profile ...
Ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus

Ostroretka stěhovavá

Chondrostoma nasus

Ostroretka stěhovavá- Chondrostoma nasus Výskyt: Ryba středních úseků řek. Vyhledává místa, kde střídá hlubší klidnější voda s peřejnatými časti toku. V ČR se původně vyskytovala jen v povodí Moravy a Odry. Od 60. let 20. století je však vysazována i do řady českých řek v povodí Labe. V SR se vyskytuje v podhorských řekách v […]

Full Profile ...
Okounek pstruhový Micropterus salmoides

Okounek pstruhový

Micropterus salmoides

Okounek pstruhový- Micropterus salmoides Výskyt: Obývá mělčiny ve větších vodních nádržích, vzácněji také pomalu tekoucí vody. Do Čech byl přivezen asi v roce 1889 a chován neúspěšně v třeboňských rybnících. V SR byl chycen v roce 1957 v Dunaji (Štúrovo), kam se dostal z Maďarska. První novodobý umělý výtěr se zdařil v Hrbově u Netolic […]

Full Profile ...
Mřenka mramorovaná Noemacheilus barbatulus

Mřenka mramorovaná

Noemacheilus barbatulus

Mřenka mramorovaná-Barbatula barbatula Výskyt: Druh proudivých podhorských říček se štěrkovitým až písčitým dnem, občas i v chladnějších stojatých vodách. Vyskytuje se na vhodných stanovištích po celé ČR a SR. Popis:  Válcovité tělo do 13 cm, hlava není zploštělá. Drobné šupiny jsou zarostlé v kůži. Kolem úst je 6 vousků. Zbarvení je proměnlivé, na bocích je […]

Full Profile ...
Mník jednovousý Lota lota

Mník jednovousý

Lota lota

Mník jednovousý- Lota lota Výskyt: Žije ostrůvkovitě po celém území ČR a SR v chladných tocích, případně i rybnících a údolních nádržích, kde je dostatek rozpuštěného kyslíku a členité dno. Popis: U nás dorůstá 50-65 cm a dosahuje hmotnosti 1-2 (max. 3) kg. Zbarvením i tvarem těla připomíná sumce. Břišní ploutve jsou posunuty dopředu až […]

Full Profile ...
Losos obecný - Salmo salar

Losos obecný

Salmo salar

Losos obecný- Salmo salar Výskyt: Losos obecný v minulosti táhl ke tření do Labe a jeho přítoků. Na Moravě se vyskytoval v Odře, Olši a Opavě, v SR v Dunajci a Popradu. Poslední losos byl v ČR uloven v roce 1948 a v SR 1947. Popis: Ryba dlouhá až 1,5 m s hmotností i nad […]

Full Profile ...
Lipan podhorní Thymallus thymallus

Lipan podhorní

Thymallus thymallus

Lipan podhorní- Thymallus thymallus Výskyt: Původní druh horských a podhorských řek po celém územní ČR. V SR se vyskytuje hlavně v povodí Váhu, Popradu, Hornádu a Hronu, chybí jen v některých tocích na východě. Obývá místa, kde se střídá proud na mělkých prazích s klidnější hlubší vodou. Oproti pstruhovi nevyžaduje úkryty, objevuje se i v […]

Full Profile ...
Lín obecný - Tinca tinca

Lín obecný

Tinca tinca

Lín obecný-Tinca tinca Výskyt: Lín obecný se vyskytuje v ČR s SR ve středních a dolních tocích řek, v rybnících a údolních nádržích. Vyhledává zejména mělčí prohřáté úseky a zátoky s bahnitým dnem a zarostlé vegetací. Popis: Dosahuje délky do 30-70 cm a hmotnosti až 7,5 kg. Na hlavě jsou malé oči a malá koncová […]

Full Profile ...
Koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus

Koljuška tříostná

Gasterosteus aculeatus

Koljuška tříostná-Gasterosteus aculeatus Výskyt: Původně obývala mořská pobřeží a ústí řek. V Čechách byla vysazena do rybníčků a tůněk akvaristy již před koncem 1. světové války, zejména v okolí Prahy a ve středním Polabí. Dnes je známa z Labe, Pšovky a Černovického potoka na okraji Brna. V SR se objevila v roce 1967 v Dunaji […]

Full Profile ...
Karas stříbřitý Carassius auratus

Karas stříbřitý

Carassius auratus

Karas stříbřitý– Carassius auratus Výskyt: Karas stříbřitý je druh žijící i ve vodách, kde jiné ryby nežijí (znečištěné vody, meliorační kanály apod.). Obývá i pomalu tekoucí toky, údolní nádrže a větší rybníky. Do SR se začal šířit invazí z Maďarska v 60. letech 20. století. V 70. letech pronikl z Dunaje na Moravu a po […]

Full Profile ...
Karas obecný Carassius carassius

Karas obecný

Carassius carassius

Karas obecný- Carassius carassius Výskyt: Karas obecný obývá tůně, zabahněné rybníky a slepá ramena v nížinných oblastech ČR a SR. Vyskytuje se ostrůvkovitě. V ČR je znám ze středního Polabí, povodí Vltavy, Dyje a Moravy. Díky schopnosti krátkodobě přežívat v teplé zakalené vodě bez kyslíku se může objevit i v mělkých periodických vodách. Popis:  Dosahuje […]

Full Profile ...
Kapr obecný (lysec) Cyprinus carpio

Kapr lysec

Cyprinus carpio

Kapr lysec- Cyprinus carpio Výskyt: Kapr lysec pochází  pravděpodobně  z oblasti od Japonska až k Černému moři. Kapr lysec se do střední Evropy pronikl až před 10-8 tisíci lety, kdy se objevil v Dunaji a jeho přítocích. Výskyt v jiných povodích západní a střední Evropy je nepůvodní, kapr se tam dostal z rybničních chovů. Původní […]

Full Profile ...
Kapr obecný Cyprinus carpio

Kapr obecný

Cyprinus carpio

Kapr obecný – Cyprinus carpio Lovná míra: 40 cm Doba hájení: 1.1.- 31.5. Historie Kapr obecný je ryba, bez které se na štědrý den objede jen málo domácností. Kapr obecný patří do rodu Cyprinus carpio, nejvíce se ryba vyskytuje v Asii a Epropě. Kapr má rád stojací vody nebo mírně tekoucí, drží se spíše u dna […]

Full Profile ...
Ježdík žlutý Gymnocephalus schraetser

Ježdík žlutý

Gymnocephalus schraetser

Ježdík žlutý- Gymnocephalus schraetser Výskyt: Vzácný říční druh, vyskytující se v Dunaji a ve spodních částech jeho větších přítoků. Na východním Slovensku je znám z Tisy, Bodrogu, Latorice, Laborce a Uhu. V ČR je jen na jihovýchodní Moravě, kde dosahuje v řece Moravě po Hodonín a v dolní Dyji po Novomlýnské nádrže. Vyhledává hlubší místa […]

Full Profile ...
Ježdík obecný Gymnocephalus cernuus

Ježdík obecný

Gymnocephalus cernuus

Ježdík obecný- Gymnocephalus cernuus Výskyt: V dolních tocích řek, průtočných rybnících a údolních nádržích, vzácněji v podhorských tocích. Preferuje pomalu tekoucí a stojaté vody.  Popis: Tělo je dlouhé 15-20 cm. Dosahuje hmotnosti 50-100 g. Hřbetní linie je mírně vyklenutá. Oči jsou velké. Hlavní skřelová kost (operculum) má na zadním okraji 1 silný trn. Spodní skřelová […]

Full Profile ...
Jeseter velký Acipenser ruthenus

Jeseter velký

Acipenser ruthenus

Jeseter velký- Acipenser sturio  Výskyt:  Jeseter velký ještě v 19. století táhl Labem vzácně až do pražské Vltavy. Poslední doklad je z roku 1903 z Labe u Prosmíku. Popis: Velký až 3,5 metru, dosahuje hmotnosti až 320 kg. Má kuželovitý rypec a hladké vousky. Bočních štítků je 24-33.  Způsob života: Je více vázán na moře […]

Full Profile ...
Jelec tloušť Leuciscus cephalus

Jelec tloušť

Leuciscus cephalus

Jelec tloušť- Leuciscus cephalus Výskyt: Jelec tloušť v Čr i SR je běžná  ryba všech typů tekoucích vod. Hojný je tam, kde má dostatek úkrytů (balvany, podemleté břehy, kořeny břehových porostů). Přizpůsobil se rychle se měnícím podmínkám a ve většině řek je dominantním druhem. Popis:  Jelec má téměř válcovité tělo dosahující u nás maximálně délky […]

Full Profile ...
Jelec proudník Leuciscus leuciscus

Jelec proudník

Leuciscus leuciscus

Jelec proudník- Leuciscus leuciscus Výskyt: Jelec proudník žije v chladných řekách s vysokým obsahem kyslíku ostrůvkovitě na většině území ČR a SR.  Popis: Nejmenší z jelců dorůstají délky 22-25 cm. Tělo je nízké, protáhlé, s úzkou hlavou a malými polospodními ústy. Hřbet je šedomodrý, hřbetní a ocasní ploutve jsou tmavé, párové ploutve a ploutev řitní […]

Full Profile ...
Jelec jesen Leuciscus idus

Jelec jesen

Leuciscus idus

Jelec jesen- Leuciscus idus Výskyt: Jelec jesen je druh dolních úseků řek s hlubší, pomalu proudící vodou. V SR se vyskytuje v Dunaji, Moravě, Váhu, Žitavě, Hronu a v povodí Tisy. V ČR je znám z Polabí, dolní Vltavy a Berounky. Hojný je zejména v jihomoravských řekách. Červeně až zlatavě zbarvená xantorická aberace, tzv. zlatý […]

Full Profile ...
Hrouzek obecný Gobio gobio

Hrouzek obecný

Gobio gobio

Hrouzek obecný- Gobio gobio Výskyt: Obývá tekoucí i stojaté vody s výjimkou studených horských toků. V ČR a SR je běžný.  Popis: Tělo je dlouhé 12-15 cm. Je relativně vyšší než u ostatních druhů. Ocasní násadec je z boku stlačený. Na bocích je řada 6-12 velkých tmavých skvrn. Drobné tmavé skvrny na ocasní ploutvi nejsou […]

Full Profile ...
Hořavka duhová Rhodeus amarus

Hořavka duhová

Rhodeus amarus

Hořavka duhová  Patří mezi menší sladkovodní ryby žijící v evropských vodách. Sameček je mnohem větší než samička. Maso hořavky je hořké a proto o ni dravé ryby možná kromě okouna nezavadí. Pro svou hořkost si ji ani neberou domů rybáři.

Full Profile ...
Hlavatka podunajská Hucho hucho

Hlavatka podunajská

Hucho hucho

Hlavatka podunajská, Hlavatka obecná- Hucho hucho Výskyt: Původní chladnomilný druh podhorských rychle tekoucích vod s kamenitým až štěrkovitým dnem. Původní slovenské populace dnes přežívají již jen v Dunaji, ve Váhu a jeho přítocích. V ČR se původně vyskytovala v dolní Moravě a Dyji. Dnes žije už jen v Dyji u Znojma a ve Vranovské přehradě […]

Full Profile ...
Drsek menší Zingel streber

Drsek menší

Zingel streber

Drsek menší, Kolok malý- Zingel streber Výskyt: Žije v proudivých úsecích potoků a řek. V SR byl zjištěn v Dunaji a  jeho přítocích včetně jejich podhorských úseků. Vyskytuje se ve Váhu, Kysuci, Turci, Oravě, Nitře, Tise. Z ČR byl v minulosti uváděn z Moravy až k Hodonínu. V roce 2003 byl po několika desetiletích znovu […]

Full Profile ...
Cejnek malý Abramis bjoerkna

Cejnek malý

Abramis bjoerkna

Cejnek malý, Pleskáč zelenkavý- Abramis bjoerkna Výskyt: Obývá i stojaté vody záplavového území nížinných řek, průtočné rybníky a údolní nádrže. V ČR a SR je běžným druhem. Popis: Obvykle do 25 cm dlouhý (max. 35cm). Má malou hlavu s nápadně velkýma očima. V řitní ploutvi je jen 18-23 rozvětvených paprsků. Stříbřité šupiny na bocích jsou […]

Full Profile ...
Cejn velký Abramis brama

Cejn velký

Abramis brama

Cejn velký, Pleskáč vysoký- Abramis brama Cejn velký nebo také pražma (Abramis brama) se zdržuje v řekách, jezerech, rybnících a bahnitých místech. Zkušení rybáři většinou poznají, kde se cejn zdržuje, vesměs na základě zakalené vody. Cejn žije rád ve větších houfech. Tření je obvykle v noci, kde jde často slyšet mrskání na hladině převážně za […]

Full Profile ...
Cejn siný Abramis ballerus

Cejn siný

Abramis ballerus

Cejn siný, Pleskáč siný- Abramis ballerus Výskyt: Obývá vzácně větší nížinné toky. V ČR se dnes vyskytuje v dolní Moravě a jejích přítocích. Nově byl zjištěn v Labi pod Střekovem. V SR žije zejména v Dunaji a jeho přítocích, na východě pak v Latorici a Tise. Popis: Z Cejnů má nejnižší a nejštíhlejší tělo (do […]

Full Profile ...
Cejn perleťový Abramis sapa

Cejn perleťový

Abramis sapa

Cejn perleťový, Pleskáč tuponosý- Abramis sapa Výskyt: Žije vzácně ve větších hloubkách pomalu tekoucích vod. V ČR je jen v dolním úseku Moravy a Dyje. V SR se vyskytuje v Dunaji a v dolní části jeho přítoků, dále pak na východě v Latorici, Laborci, Uhu a Bodrogu. Popis: Vyznačuje se polospodními ústy pod tupým rypcem. […]

Full Profile ...
Bolen dravý Aspius aspius

Bolen dravý

Aspius aspius

Bolen dravý, Boleň dravý- Aspius aspius Výskyt: Bolen dravý říční ryba osídlující i údolní nádrže. V SR se vyskytuje zejména v Dunaji a ve všech jeho větších přítocích, na východním Slovensku pak v Hornádu, Latorici, Bodrogu, Laborci a Ondavě, z nádrží pak zejména Slňavě, Domši a Šíravě. V ČR je zejména z řady větších řek, […]

Full Profile ...
jeseter maly acipenser ruthenus

Jeseter malý

Acipenser ruthenus

Jeseter malý- Acipenser ruthenus Jeseter malý někdy nazývaný má svrchní pysky vmáčklé, fousky má krátké. Středy štítů skráňových stojí blíže ke špičce nosu. Štíty pod klíční kostí jsou hrubě zrnaté. Hřbet má  nahnědlý, na břicho stříbřitě lesklé; kostěné štíty mají špinavě bílou barvu až do šeda a tvoří pět řad, jednu na hřbetě od hlavy […]

Full Profile ...
amur bily ctenopharyngodon idella

Amur bílý

Ctenopharyngodon idella

Amur bílý, Amur biely- Ctenopharyngodon Výskyt: Amur bílý je původem z jižní Číny. Amur bílý v roce 1961 byl poprvé dovezen na Třeboňsko a od té doby chován v rybnících a údolních nádržích. Popis: U nás dorůstá až do 1,5 m a do hmotnosti i přes 20 kg. Tělo je válcovité, z boku stlačené až […]

Full Profile ...
Candát obecný Sander lucioperca

Candát obecný

Sander lucioperca

Candát obecný- Stizostedion lucioperca Výskyt: Candát obecný se vyskytuje v čistých vodách bohatých na kyslík. Obývá spodní úseky velkých řek a hluboké vodní nádrže. Díky umělému vysazování se v současnosti vyskytuje ve většině našich stojatých vod  a řekách v Čr. Popis: Až 80 cm dlouhá ryba dosahující hmotnosti do 6 kg (max. 1m, 15-20 kg). […]

Full Profile ...

 

 Prozkoumejte naše sladkovodní ryby, které žijí v našich řekách, rybnících, jezerech a vodních nádržích. Atlas ryb neustále doplňujeme. Chybí vám tady nějaká oblíbené ryba nebo její popis? Kontaktujte nás.