Atlas ryb

Atlas ryb

 • Přehledný popis  ryb, který neustále rozšiřujeme. Obsahuje české sladkovodní ryby, které můžete chytit v českých vodách případně ve vodách našich sousedů. Přehled nejznámějších druhů ryb pro rybáře a rybářky v ČR. Naleznete zde druhy ryb. V popisu se dozvíte vše o hlavních znacích a vlastnostech, ale také kdy a na jaké nástrahy nejlépe berou! Atlas obsahuje velké fotografie ryb i záběry ze světa pod vodní hladinou.
 • Dozvíte se například jak ryby přezimují a kde se ukrývají v chladnějším období. V našem atlasu ryb je detailně popsaná každá ryba. Především jejich popis, výskyt a hospodářský význam. Pokud hledáte informace o našich rybách, které se vyskytují u nás jste na správném místě. Věříme, že si zde najde každý důležité informace o rybách. MagnetkaSumec velký. Připravujeme i atlas mořských ryb. Čerpáno z knihy akademie věd české republiky – Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky.  Jan Dungel doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
  Vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus

  Vranka pruhoploutvá

  Cottus poecilopus

  5 / 5 ( 3 votes ) Vranka pruhoploutvá – Cottus poecilopus Výskyt: Vranka pruhoploutvá dříve uváděna jen z horských toků karpatské oblasti. Dnes je známa i z Jeseníků z povodí Odry (Opava, Moravice, Desná) či z východního Slovenska z povodí Tisy. Ojedinělý je nález ve Fryšávce (povodí Dyje). V povodí Labe chybí. V tocích, […]

  Full Profile ...
  Vranka obecná Cottus gobio

  Vranka obecná

  Cottus gobio

  Hodnocení Vranka obecná – Cottus gobio Výskyt: Žije v čistých horských a podhorských tocích, ostrůvkovitě po celém území ČR a SR. Obývá mělké úseky s kamenitým dnem. Vyskytuje se především v čistých horských a pdohorských tocích. Popis: Vranka obecná dorůstá do 10 cm. Kůže je bez šupin. První hřbetní ploutev je tvořena nerozvětvenými paprsky, které […]

  Full Profile ...
  Úhoř říční - Anguilla anguilla

  Úhoř říční

  Anguilla anguilla

  5 / 5 ( 1 vote ) Úhoř říční – Anguilla anguilla Výskyt: Úhoř říční původně se vyskytoval jen v ČR v povodí Labe. Dnes díky umělému vysazování žije v tekoucích vodách, rybnících i v přehradních nádržích po celém území ČR i SR. Popis:  Hadovité tělo dosahující délky do 50 cm a váhy 0,3 kg […]

  Full Profile ...
  Tolstolobik bílý Hypophthalmichthys molitrix

  Tolstolobik bílý

  Hypophthalmichthys molitrix

  5 / 5 ( 1 vote ) Tolstolobik bílý- Hypophthalmichthys molitrix Výskyt: Tolstolobik bílý původně říční druh z povodí Amuru. K nám byl dovezen v roce 1964. V roce 1968 se poprvé objevil ve slovenském úseku Dunaje: dnes se vyskytuje i v jiných volných vodách SR (Morava, Váh, Hron, Bodrog), kam se nejčastěji dostává únikem […]

  Full Profile ...
  Tolstolobik pestrý Arisichthys nobilis

  Tolstolobik pestrý

  Arisichthys nobilis

  5 / 5 ( 1 vote ) Tolstolobik pestrý – Aristichthys nobilis Výskyt: Tolstolobik pestrý pochází ze záplavových řek jihovýchodní Asie. Do Čech byl poprvé dovezen na Vodňansko v roce 1964. V SR se s jeho rybničním chovem započalo sice až v roce 1984, ale ve slovenské části Dunaje se objevil již v roce 1971, […]

  Full Profile ...
  Sumeček americký Ameiurus nebulosus

  Sumeček americký

  Ameiurus nebulosus

  1 / 5 ( 2 votes ) Sumeček americký- Ameirus nebulosus Výskyt: Sumeček americký žije v zastíněných zarostlých stojatých až mírně tekoucích vodách s bahnitým dnem. Do ČR byl dovezen v roce 1890 a vysazen do třeboňských rybníků. Do SR se dostal Dunajem a Tisou z Madarska (1926). Ve volných vodách se aklimatizoval. V současnosti […]

  Full Profile ...
  Sumec velký - Silurus glanis

  Sumec velký

  Silurus glanis

  5 / 5 ( 1 vote ) Sumec velký- Silurus glanis Výskyt: Sumec velký evropský druh původně žijící v dolních a středních úsecích velkých řek a v přilehlém systému inundačních vod nižších poloh (Labe, Vltava, Lužnice, Morava, řeky jižního a východního Slovenska). Výstavbou přehrad na velkých řekách se stavy v těchto nádržích a pod nimi […]

  Full Profile ...
  Střevle potoční

  Střevle potoční

  Phoxinus phoxinus

  4 / 5 ( 2 votes ) Střevle potoční- Phoxinus phoxinus Výskyt: Střevle potoční žije v prokysličených vodách pstruhového pásma, v ČR i SR především v horských a podhorských potocích, dále v chladných vodách pod přehradami, vzácně i v nižších tocích (Vltava v Praze, Svitava v Brně). Byla vysazena jako krmná ryba pro pstruha i […]

  Full Profile ...
  Štika obecná- Esox lucius

  Štika obecná

  Esox lucius

  Hodnocení Štika obecná- Esox lucius Výskyt: Štika obecná druh rozšířený prakticky ve všech tekoucích vodách a vodních nádržích ČR a SR od nížin až po vysokohorské oblasti (Štrbské pleso). Vyhledává místa s málo proudící vodou s členitými břehy a s dostatkem vodních porostů, potopených kmenů a větví. Popis:  Nezaměnitelná ryba dosahují u nás délky až […]

  Full Profile ...
  Slunka obecná Leucaspius delineatus

  Slunka obecná

  Leucaspius delineatus

  5 / 5 ( 1 vote ) Slunka obecná- Leucaspius delineatus Výskyt: Slunka obecná obývá čisté klidné nížinné vody, jakými jsou stará ramena, inundační tůně, meliorační kanály apod. Objevuje se však často i v rybnících, zejména v oblasti jižních Čech, Poohří, Polabí, Poodří, Podunají a Potisí. Je odolná k nízkému obsahu kyslíku ve vodě. Popis: […]

  Full Profile ...
  Slunečnice pestrá Lepomis gibbosus

  Slunečnice pestrá

  Lepomis gibbosus

  4.5 / 5 ( 2 votes ) Slunečnice pestrá- Lepomis gibbosus Výskyt: Slunečnice pestrá obývá pomalu tekoucí až stojaté čisté vody s měkkým dnem a zarostlé vodní vegetací. Do SR se dostala z Maďarska do povodí Tisy a Dunaje již v roce 1904. Nyní se místy vyskytuje až masově v ramenech a kanálech podél Dunaje. […]

  Full Profile ...
  Siven americký Salvelinus fontinalis

  Siven americký

  Salvelinus fontinalis

  5 / 5 ( 1 vote ) Siven americký- Salvelinus fontinalis Výskyt: Siven americký původně severoamerický druh. Sladkovodní populace Sivena amerického  žije v čisté, chladné, dobře prokysličené vodě řek a jezer. V ČR poprvé vypuštěn na Šumavě již v roce 1890. Intenzivní chov byl založen na vyšlechtěné formě přivezené v roce 1964. Siven se dobře […]

  Full Profile ...
  Maréna Coregonus lavaretus

  Maréna

  Coregonus lavaretus

  4 / 5 ( 1 vote ) Síh maréna- Coregonus maraena Výskyt: Síh maréna je jezerní druh původem ze Skandinávie a některých polských a německých jezer. U nás je chován již od roku 1882 v hlubších chladnějších rybnících na Českomoravské vrchovině, v Podkrušnohoří a v jižních Čechách, ale i v údolních nádržích. V roce 1929 […]

  Full Profile ...
  Síh peleď Coregonus peled

  Síh peleď

  Coregonus peled

  3 / 5 ( 1 vote ) Síh peleď- Coregonus peled Výskyt: Síh peleď říční nebo jezerní ryba, může být i tažná. Pochází ze severního Ruska. V roce 1970 se dostala do ČR, kde se dodnes chová v chladných rybnících v jižních a západních Čechách, na Českomoravské vrchovině a v některých údolních nádržích (Lipno, Želivka […]

  Full Profile ...
  Sekavec horský Sabanejewia balcanica

  Sekavec horský

  Sabanejewia balcanica

  1.5 / 5 ( 2 votes ) Sekavec horský- Sekavčík balkánský- Sabanejewia balcanic Výskyt: Sekavec horský- Sekavčík balkánský v ČR byl znovu objeven v roce 2001 ve Vláře v moravské části Bílých Karpat. V SR byl zjištěn v povodích Moravy, Dunaje, Váhu, Hronu, Nitry, Rimavy, Hornádu i Tisy. Preferuje proudivé toky s písčitým dnem. Popis: […]

  Full Profile ...
  Sekavec písečný Cobitis taenia

  Sekavec písečný

  Cobitis taenia

  Hodnocení Sekavec písečný- Cobitis elongatiodes Výskyt: Sekavec písečný preferuje toky s písčitým až jílovitým dnem. V ČR je dnes vázán na střední Polabí, horní část povodí Vltavy, povodí Lužnice a střední a dolní část povodí Dyje, Moravy a Bečvy. V SR je uváděn ve většině povodí s výjimkou Visly. Popis:  Tělo dlouhé do 12 cm […]

  Full Profile ...
  Pstruh obecný - Salmo trutta

  Pstruh obecný

  Salmo trutta (morpha fario)

  5 / 5 ( 1 vote ) Pstruh obecný- Salmo trutta Výskyt: Pstruh obecný forma dnes rozšířená prakticky ve všech tocích s prudce tekoucí, dobře prokysličenou chladnou vodou a s kamenitým až štěrkovitým dnem. V ČR žije v rozmezí nadmořských výšek 155 (Dyje) až 1000m, v SR 120 (Dunaj) až 1600 (Ľadový potok ve Vysokých […]

  Full Profile ...
  Pstruh duhový Oncorhynchus mykiss

  Pstruh duhový

  Oncorhynchus mykiss

  3.5 / 5 ( 2 votes ) Pstruh duhový- Oncorhynchus mykiss Výskyt: Pstruh duhový do Čech dovezen z Německa již v roce 1888, kdy započal umělý chov, který se rozšířil i na Slovensko. K významným dovozům došlo v 60. letech 20. století. Daly základ populacím žijícím u nás dodnes. Vyskytuje se v prudce tekoucích potocích […]

  Full Profile ...
  Podoustev říční Vimba vimba

  Podoustev říční

  Vimba vimba

  3 / 5 ( 2 votes ) Podoustev říční- Vimba vimba Výskyt: Podoustev říční v ČR se vyskytuje v Labi a jeho přítocích ( Ohře, Vltava s jejími přítoky Berounkou, Sázavou aj.), dále pak v Odře, Bečvě a vzácně i v Moravě. V SR je v Dunajci, Popradu, dále pak v Dunaji a jeho přítocích […]

  Full Profile ...
  Plotice obecná Rutilus rutilus

  Plotice obecná

  Rutilus rutilus

  Hodnocení Plotice obecná- Rutilus rutilus Výskyt: Plotice obecná je jeden z nejběžnějších a nejpočetnějších druhů ryb ve všech povodích ČR a SR. Popis: Plotice obecná dosahuje u nás až 52 cm délky, obvykle je však menší. Má světle zbarvenou výstelku břišní dutiny a v postranní čáře 37-46 šupin. Ústa jsou koncová, oční duhovka cihlově červená, […]

  Full Profile ...
  Piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis

  Piskoř pruhovaný

  Misgurnus fossilis

  Hodnocení Piskoř pruhovaný- Misgurnus fossilis Výskyt: Piškor pruhovaný – Ryba stojatých až pomalu tekoucích prohřátých vod s bahnitým dnem. V ČR se vyskytuje mozaikovitě. V SR je znám z ramen Moravy, Dunaje, Latorice, Laborce a Bodrogu a z melioračních kanálů Žitného ostrova. Popis: Tělo je z boku zploštělé, dorůstá do 35 cm. Okolo úst je […]

  Full Profile ...
  Perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus

  Perlín ostrobřichý

  Scardinius erythrophthalmus

  Hodnocení Perlín ostrobřichý- Scardinius erythrophthalmus Výskyt: Osídluje pomalu tekoucí až stojaté vody s porosty měkkých vodních rostlin. Žije ve všech větších řekách, jejich odstavených ramenech a tůních, v údolních nádržích a jezerech v teplejších nížinných oblastech na celém území ČR s SR. Je hojným doprovodným druhem v kaprových rybnících. Popis: Dosahuje délky do 35 (max. […]

  Full Profile ...
  Parma obecná - Barbus barbus

  Parma obecná

  Barbus barbus

  Hodnocení Parma obecná- Barbus barbus Výskyt: Parma obecná v ČR i SR obývá toky od podhorských až po nížinné. Převažuje ve středních úsecích řek, kde se střídají peřejnaté prahy a hlubší tůně. Je náročná na vyský obsah kyslíku ve vodě. Stojaté vodě se vyhýbá. Popis: Délka až 120 cm, hmotnost často i přes 6 kg, […]

  Full Profile ...
  Ouklejka pruhovaná Alburnoides bipunctatus

  Ouklejka pruhovaná

  Alburnoides bipunctatus

  Hodnocení Ouklejka pruhovaná- Alburnoides bipunctatus Výskyt: Vyskytuje se ostrůvkovitě v povodí Labe, Odry, Moravy, Dunaje, Tisy a Visly. Obývá mělčí proudivé úseky podhorských i nížinných toků s tvrdým kamenitým dnem. Objevuje se vzácně i ve stojatých vodách. Popis: Drobná ryba dorůstající 10-15 cm. Řitní ploutev je sice znatelně delší než ploutev hřbetní, ale není tak […]

  Full Profile ...
  Ouklej obecná Alburnus alburnus

  Ouklej obecná

  Alburnus alburnus

  Hodnocení Ouklej obecná- Alburnus alburnus Výskyt: Vyskytuje se po celém území ČR s SR ve všech typech vod s výjimkou horských toků pstruhového pásma. Popis: Drobná ryba délky 10-15 cm (max. 25 cm) se středně velkými, nápadně stříbřitými a snadno opadavými šupinami. Ústa jsou koncová, ale směřují nahoru. Řitní ploutev je delší (14-20 rozvětvených paprsků) […]

  Full Profile ...
  Ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus

  Ostroretka stěhovavá

  Chondrostoma nasus

  2.7 / 5 ( 3 votes ) Ostroretka stěhovavá- Chondrostoma nasus Výskyt: Ryba středních úseků řek. Vyhledává místa, kde střídá hlubší klidnější voda s peřejnatými časti toku. V ČR se původně vyskytovala jen v povodí Moravy a Odry. Od 60. let 20. století je však vysazována i do řady českých řek v povodí Labe. V […]

  Full Profile ...
  Okounek pstruhový Micropterus salmoides

  Okounek pstruhový

  Micropterus salmoides

  5 / 5 ( 1 vote ) Okounek pstruhový- Micropterus salmoides Výskyt: Obývá mělčiny ve větších vodních nádržích, vzácněji také pomalu tekoucí vody. Do Čech byl přivezen asi v roce 1889 a chován neúspěšně v třeboňských rybnících. V SR byl chycen v roce 1957 v Dunaji (Štúrovo), kam se dostal z Maďarska. První novodobý umělý […]

  Full Profile ...
  Mřenka mramorovaná Noemacheilus barbatulus

  Mřenka mramorovaná

  Noemacheilus barbatulus

  5 / 5 ( 1 vote ) Mřenka mramorovaná-Barbatula barbatula Výskyt: Druh proudivých podhorských říček se štěrkovitým až písčitým dnem, občas i v chladnějších stojatých vodách. Vyskytuje se na vhodných stanovištích po celé ČR a SR. Popis:  Válcovité tělo do 13 cm, hlava není zploštělá. Drobné šupiny jsou zarostlé v kůži. Kolem úst je 6 […]

  Full Profile ...
  Mník jednovousý Lota lota

  Mník jednovousý

  Lota lota

  5 / 5 ( 2 votes ) Mník jednovousý- Lota lota Výskyt: Žije ostrůvkovitě po celém území ČR a SR v chladných tocích, případně i rybnících a údolních nádržích, kde je dostatek rozpuštěného kyslíku a členité dno. Popis: U nás dorůstá 50-65 cm a dosahuje hmotnosti 1-2 (max. 3) kg. Zbarvením i tvarem těla připomíná […]

  Full Profile ...
  Losos obecný - Salmo salar

  Losos obecný

  Salmo salar

  5 / 5 ( 1 vote ) Losos obecný- Salmo salar Výskyt: Losos obecný v minulosti táhl ke tření do Labe a jeho přítoků. Na Moravě se vyskytoval v Odře, Olši a Opavě, v SR v Dunajci a Popradu. Poslední losos byl v ČR uloven v roce 1948 a v SR 1947. Popis: Ryba dlouhá […]

  Full Profile ...
  Lipan podhorní Thymallus thymallus

  Lipan podhorní

  Thymallus thymallus

  5 / 5 ( 1 vote ) Lipan podhorní- Thymallus thymallus Výskyt: Původní druh horských a podhorských řek po celém územní ČR. V SR se vyskytuje hlavně v povodí Váhu, Popradu, Hornádu a Hronu, chybí jen v některých tocích na východě. Obývá místa, kde se střídá proud na mělkých prazích s klidnější hlubší vodou. Oproti […]

  Full Profile ...
  Lín obecný - Tinca tinca

  Lín obecný

  Tinca tinca

  3 / 5 ( 2 votes ) Lín obecný-Tinca tinca Výskyt: Lín obecný se vyskytuje v ČR s SR ve středních a dolních tocích řek, v rybnících a údolních nádržích. Vyhledává zejména mělčí prohřáté úseky a zátoky s bahnitým dnem a zarostlé vegetací. Popis: Dosahuje délky do 30-70 cm a hmotnosti až 7,5 kg. Na […]

  Full Profile ...
  Koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus

  Koljuška tříostná

  Gasterosteus aculeatus

  5 / 5 ( 1 vote ) Koljuška tříostná-Gasterosteus aculeatus Výskyt: Původně obývala mořská pobřeží a ústí řek. V Čechách byla vysazena do rybníčků a tůněk akvaristy již před koncem 1. světové války, zejména v okolí Prahy a ve středním Polabí. Dnes je známa z Labe, Pšovky a Černovického potoka na okraji Brna. V SR […]

  Full Profile ...
  Karas stříbřitý Carassius auratus

  Karas stříbřitý

  Carassius auratus

  5 / 5 ( 1 vote ) Karas stříbřitý– Carassius auratus Výskyt: Karas stříbřitý je druh žijící i ve vodách, kde jiné ryby nežijí (znečištěné vody, meliorační kanály apod.). Obývá i pomalu tekoucí toky, údolní nádrže a větší rybníky. Do SR se začal šířit invazí z Maďarska v 60. letech 20. století. V 70. letech […]

  Full Profile ...
  Karas obecný Carassius carassius

  Karas obecný

  Carassius carassius

  Hodnocení Karas obecný- Carassius carassius Výskyt: Karas obecný obývá tůně, zabahněné rybníky a slepá ramena v nížinných oblastech ČR a SR. Vyskytuje se ostrůvkovitě. V ČR je znám ze středního Polabí, povodí Vltavy, Dyje a Moravy. Díky schopnosti krátkodobě přežívat v teplé zakalené vodě bez kyslíku se může objevit i v mělkých periodických vodách. Popis:  […]

  Full Profile ...
  Kapr obecný (lysec) Cyprinus carpio

  Kapr lysec

  Cyprinus carpio

  Hodnocení Kapr lysec- Cyprinus carpio Výskyt: Kapr lysec pochází  pravděpodobně  z oblasti od Japonska až k Černému moři. Kapr lysec se do střední Evropy pronikl až před 10-8 tisíci lety, kdy se objevil v Dunaji a jeho přítocích. Výskyt v jiných povodích západní a střední Evropy je nepůvodní, kapr se tam dostal z rybničních chovů. […]

  Full Profile ...
  Kapr obecný Cyprinus carpio

  Kapr obecný

  Cyprinus carpio

  4.7 / 5 ( 8 votes ) Kapr obecný – Cyprinus carpio Lovná míra: 40 cm Doba hájení: 1.1.- 31.5. Historie Kapr obecný je ryba, bez které se na štědrý den objede jen málo domácností. Kapr obecný patří do rodu Cyprinus carpio, nejvíce se ryba vyskytuje v Asii a Epropě. Kapr má rád stojací vody nebo […]

  Full Profile ...
  Ježdík žlutý Gymnocephalus schraetser

  Ježdík žlutý

  Gymnocephalus schraetser

  5 / 5 ( 1 vote ) Ježdík žlutý- Gymnocephalus schraetser Výskyt: Vzácný říční druh, vyskytující se v Dunaji a ve spodních částech jeho větších přítoků. Na východním Slovensku je znám z Tisy, Bodrogu, Latorice, Laborce a Uhu. V ČR je jen na jihovýchodní Moravě, kde dosahuje v řece Moravě po Hodonín a v dolní […]

  Full Profile ...
  Ježdík obecný Gymnocephalus cernuus

  Ježdík obecný

  Gymnocephalus cernuus

  5 / 5 ( 1 vote ) Ježdík obecný- Gymnocephalus cernuus Výskyt: V dolních tocích řek, průtočných rybnících a údolních nádržích, vzácněji v podhorských tocích. Preferuje pomalu tekoucí a stojaté vody.  Popis: Tělo je dlouhé 15-20 cm. Dosahuje hmotnosti 50-100 g. Hřbetní linie je mírně vyklenutá. Oči jsou velké. Hlavní skřelová kost (operculum) má na […]

  Full Profile ...
  Jeseter velký Acipenser ruthenus

  Jeseter velký

  Acipenser ruthenus

  5 / 5 ( 1 vote ) Jeseter velký- Acipenser sturio  Výskyt:  Jeseter velký ještě v 19. století táhl Labem vzácně až do pražské Vltavy. Poslední doklad je z roku 1903 z Labe u Prosmíku. Popis: Velký až 3,5 metru, dosahuje hmotnosti až 320 kg. Má kuželovitý rypec a hladké vousky. Bočních štítků je 24-33.  […]

  Full Profile ...
  Jelec tloušť Leuciscus cephalus

  Jelec tloušť

  Leuciscus cephalus

  2.2 / 5 ( 4 votes ) Jelec tloušť- Leuciscus cephalus Výskyt: Jelec tloušť v Čr i SR je běžná  ryba všech typů tekoucích vod. Hojný je tam, kde má dostatek úkrytů (balvany, podemleté břehy, kořeny břehových porostů). Přizpůsobil se rychle se měnícím podmínkám a ve většině řek je dominantním druhem. Popis:  Jelec má téměř […]

  Full Profile ...
  Jelec proudník Leuciscus leuciscus

  Jelec proudník

  Leuciscus leuciscus

  5 / 5 ( 1 vote ) Jelec proudník- Leuciscus leuciscus Výskyt: Jelec proudník žije v chladných řekách s vysokým obsahem kyslíku ostrůvkovitě na většině území ČR a SR.  Popis: Nejmenší z jelců dorůstají délky 22-25 cm. Tělo je nízké, protáhlé, s úzkou hlavou a malými polospodními ústy. Hřbet je šedomodrý, hřbetní a ocasní ploutve […]

  Full Profile ...
  Jelec jesen Leuciscus idus

  Jelec jesen

  Leuciscus idus

  3 / 5 ( 2 votes ) Jelec jesen- Leuciscus idus Výskyt: Jelec jesen je druh dolních úseků řek s hlubší, pomalu proudící vodou. V SR se vyskytuje v Dunaji, Moravě, Váhu, Žitavě, Hronu a v povodí Tisy. V ČR je znám z Polabí, dolní Vltavy a Berounky. Hojný je zejména v jihomoravských řekách. Červeně […]

  Full Profile ...
  Hrouzek obecný Gobio gobio

  Hrouzek obecný

  Gobio gobio

  5 / 5 ( 1 vote ) Hrouzek obecný- Gobio gobio Výskyt: Obývá tekoucí i stojaté vody s výjimkou studených horských toků. V ČR a SR je běžný.  Popis: Tělo je dlouhé 12-15 cm. Je relativně vyšší než u ostatních druhů. Ocasní násadec je z boku stlačený. Na bocích je řada 6-12 velkých tmavých skvrn. […]

  Full Profile ...
  Hořavka duhová Rhodeus amarus

  Hořavka duhová

  Rhodeus amarus

  5 / 5 ( 1 vote ) Hořavka duhová  Patří mezi menší sladkovodní ryby žijící v evropských vodách. Sameček je mnohem větší než samička. Maso hořavky je hořké a proto o ni dravé ryby možná kromě okouna nezavadí. Pro svou hořkost si ji ani neberou domů rybáři.

  Full Profile ...
  Hlavatka podunajská Hucho hucho

  Hlavatka podunajská

  Hucho hucho

  5 / 5 ( 1 vote ) Hlavatka podunajská, Hlavatka obecná- Hucho hucho Výskyt: Původní chladnomilný druh podhorských rychle tekoucích vod s kamenitým až štěrkovitým dnem. Původní slovenské populace dnes přežívají již jen v Dunaji, ve Váhu a jeho přítocích. V ČR se původně vyskytovala v dolní Moravě a Dyji. Dnes žije už jen v […]

  Full Profile ...
  Drsek menší Zingel streber

  Drsek menší

  Zingel streber

  5 / 5 ( 1 vote ) Drsek menší, Kolok malý- Zingel streber Výskyt: Žije v proudivých úsecích potoků a řek. V SR byl zjištěn v Dunaji a  jeho přítocích včetně jejich podhorských úseků. Vyskytuje se ve Váhu, Kysuci, Turci, Oravě, Nitře, Tise. Z ČR byl v minulosti uváděn z Moravy až k Hodonínu. V […]

  Full Profile ...
  Cejnek malý Abramis bjoerkna

  Cejnek malý

  Abramis bjoerkna

  5 / 5 ( 1 vote ) Cejnek malý, Pleskáč zelenkavý- Abramis bjoerkna Výskyt: Obývá i stojaté vody záplavového území nížinných řek, průtočné rybníky a údolní nádrže. V ČR a SR je běžným druhem. Popis: Obvykle do 25 cm dlouhý (max. 35cm). Má malou hlavu s nápadně velkýma očima. V řitní ploutvi je jen 18-23 […]

  Full Profile ...
  Cejn velký Abramis brama

  Cejn velký

  Abramis brama

  5 / 5 ( 1 vote ) Cejn velký, Pleskáč vysoký- Abramis brama Cejn velký nebo také pražma (Abramis brama) se zdržuje v řekách, jezerech, rybnících a bahnitých místech. Zkušení rybáři většinou poznají, kde se cejn zdržuje, vesměs na základě zakalené vody. Cejn žije rád ve větších houfech. Tření je obvykle v noci, kde jde […]

  Full Profile ...
  Cejn siný Abramis ballerus

  Cejn siný

  Abramis ballerus

  5 / 5 ( 1 vote ) Cejn siný, Pleskáč siný- Abramis ballerus Výskyt: Obývá vzácně větší nížinné toky. V ČR se dnes vyskytuje v dolní Moravě a jejích přítocích. Nově byl zjištěn v Labi pod Střekovem. V SR žije zejména v Dunaji a jeho přítocích, na východě pak v Latorici a Tise. Popis: Z […]

  Full Profile ...
  Cejn perleťový Abramis sapa

  Cejn perleťový

  Abramis sapa

  5 / 5 ( 1 vote ) Cejn perleťový, Pleskáč tuponosý- Abramis sapa Výskyt: Žije vzácně ve větších hloubkách pomalu tekoucích vod. V ČR je jen v dolním úseku Moravy a Dyje. V SR se vyskytuje v Dunaji a v dolní části jeho přítoků, dále pak na východě v Latorici, Laborci, Uhu a Bodrogu. Popis: […]

  Full Profile ...
  Bolen dravý Aspius aspius

  Bolen dravý

  Aspius aspius

  4.2 / 5 ( 6 votes ) Bolen dravý, Boleň dravý- Aspius aspius Výskyt: Bolen dravý říční ryba osídlující i údolní nádrže. V SR se vyskytuje zejména v Dunaji a ve všech jeho větších přítocích, na východním Slovensku pak v Hornádu, Latorici, Bodrogu, Laborci a Ondavě, z nádrží pak zejména Slňavě, Domši a Šíravě. V […]

  Full Profile ...
  jeseter maly acipenser ruthenus

  Jeseter malý

  Acipenser ruthenus

  5 / 5 ( 1 vote ) Jeseter malý- Acipenser ruthenus Jeseter malý někdy nazývaný má svrchní pysky vmáčklé, fousky má krátké. Středy štítů skráňových stojí blíže ke špičce nosu. Štíty pod klíční kostí jsou hrubě zrnaté. Hřbet má  nahnědlý, na břicho stříbřitě lesklé; kostěné štíty mají špinavě bílou barvu až do šeda a tvoří […]

  Full Profile ...
  amur bily ctenopharyngodon idella

  Amur bílý

  Ctenopharyngodon idella

  5 / 5 ( 2 votes ) Amur bílý, Amur biely- Ctenopharyngodon Výskyt: Amur bílý je původem z jižní Číny. Amur bílý v roce 1961 byl poprvé dovezen na Třeboňsko a od té doby chován v rybnících a údolních nádržích. Popis: U nás dorůstá až do 1,5 m a do hmotnosti i přes 20 kg. […]

  Full Profile ...
  Candát obecný Sander lucioperca

  Candát obecný

  Sander lucioperca

  5 / 5 ( 1 vote ) Candát obecný- Stizostedion lucioperca Výskyt: Candát obecný se vyskytuje v čistých vodách bohatých na kyslík. Obývá spodní úseky velkých řek a hluboké vodní nádrže. Díky umělému vysazování se v současnosti vyskytuje ve většině našich stojatých vod  a řekách v Čr. Popis: Až 80 cm dlouhá ryba dosahující hmotnosti […]

  Full Profile ...

 

 Prozkoumejte naše sladkovodní ryby, které žijí v našich řekách, rybnících, jezerech a vodních nádržích. Atlas českých ryb neustále doplňujeme. Chybí vám tady nějaká oblíbené ryba nebo její popis? Kontaktujte nás.